สวพ.มก. ขอเชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาโครงการวิจัยด้านการเกษตรกลุ่มพืช “กัญชา”

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงการวิจัยและต่อยอดงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับการวิจัยทางด้านการเกษตรของประเทศ อีกทั้งเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาโครงการวิจัยไปสู่มหาวิทยาลัยแกนนำ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงมีแนวคิดในการพัฒาโครงการวิจัยที่เน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลได้ริเริ่มโครงการจำนวนมาก เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ประเทศไทย 4.0) โครงการประชารัฐ โครงการหุบเขาอาหาร (National Food Valley) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) เป็นต้น

ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยที่มีแนวคิดในการพัฒนากลุ่มพืช “กัญชา” ทั้งในด้านต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ร่วมกันระดมสมองพัฒนาโครงการวิจัย ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

ทั้งนี้หากประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ โปรดแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมฯ โดย download แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ด้านล่างนี้จัดส่งไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. (คุณรัชดา คะดาษ) ผ่านทาง e-mail: rdirdk@ku.ac.th หรือโทรสาร 025611985 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561