แผนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

 

 

อาจารย์ นักวิจัย มก. สามารถเสนอหัวข้อหลักสูตรที่ต้องการให้จัดการอบรมได้ที่นี่

>>> Click แบบสำรวจความต้องการให้จัดการอบรมของอาจารย์ นักวิจัย มก. <<<

 

 

แผนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือน วันที่ กิจกรรม เป้าหมาย ลิงก์ลงทะเบียน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561 20-21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2562 (14th workshop) อาจารย์, นักวิจัย มก. 18 คน https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49260
29 โครงการอบรมจริยธรรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 1/2562 อาจารย์, นักวิจัย, นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา, บุคลากร มก. 65 คน https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49392
ธันวาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 1/2562 อาจารย์, นักวิจัย, นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา, บุคลากร มก. 65 คน https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49576
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562 11-12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 2/2562 อาจารย์, นักวิจัย, นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา, บุคลากร มก. 100 คน https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=50386
27-28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2562 (15th workshop) อาจารย์, นักวิจัย มก. 18 คน https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=50726
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562 19-20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2562 (16th workshop) อาจารย์, นักวิจัย มก. 18 คน https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=52190
กรกฎาคม 2562 10-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4/2562 (17th workshop) อาจารย์, นักวิจัย มก. 18 คน รอประกาศต่อไป
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562