สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2559 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
1. การสังเคราะหการทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบและพัฒนากลไกการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย งบประมาณ 1,000,000 บาท
2. การศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง งบประมาณ 1,200,000 บาท
3. การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม งบประมาณ 1,000,000 บาท
โดยรายละเอียดตามข้อกำหนดการวิจัยแนบท้ายประกาศนี้ และลงประกาศไว้ที่ www.nacc.go.th
จึงขอเชิญชวนผู้มีความสนใจเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศ จำนวน 15 ชุด

โดยส่งข้อเสนอมาที่ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – ภายในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 0 2528 4800 ต่อ 5818, 4702