สวพ.มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจำปี 2561”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการเพื่อให้ผู้บริหารพบปะบุคลากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร มีชื่อโครงการว่า “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจำปี 2561”  รวมทั้งแสดงความขอบคุณ ความรัก และความผูกพันธ์ที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการบริหารที่ดี เพื่อให้บุคลากร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้บริหาร รวมถึงการสร้างการทำงานเป็นทีม ตลอดจนการสร้างความรู้รักสามัคคีของบุคลากรในองค์กรที่จะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ