ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ “การบริหารจัดการงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา”

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา และสิ่งที่นักวิจัยต้องรู้” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของนักวิจัยและสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการบริหารจัดการงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสิ่งที่นักวิจัยต้องรู้ เกี่ยวข้องสัญญาวิจัย (Research Agreement), การตีพิมพ์ผลงาน, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, วัสดุทางวิทยาศาสตร์และสัญญาการถ่ายโอนวัสดุ (Meterial Transfer Agreement), การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง, ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest), จริยธรรมการวิจัยและพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย (Research Misconduct), การร่วมวิจัย (Collaborative Research) และการวิจัยในสัตว์ เพื่อให้สามารถวางแผนการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัย และการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้องครบวงจร

ในการนี้ สำนักงานบริการวิชาการ ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัย มก. ที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการฯ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทั้งนี้ โปรดส่งใบตอบรับมายัง งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ โทรสาร 0-2942-8429 ภายในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

Administrator

System Administrator