ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิจัย (ป.โท) สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/09/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์.pdf