การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อขอทุน สกว.

เอกสารประกอบการบรรยาย 

นโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว.

ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรม S-Curve)

ชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

ชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

ทุนมุ่งเป้า 

ชุดโครงการยางพารา

ชุดโครงการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล

ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพถ่ายการบรรยายพิเศษ

 

 

กำหนดการ20ก.ย.2561

Click เพื่อลงทะเบียน  

หรือ SCAN QR เพื่อลงทะเบียน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อขอทุน สกว.” ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13:30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวีญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การบรรยาย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยรับทราบข้อมูล แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย มุมมองในการสนับสนุนทุนวิจัย และสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการจัดเตรียมข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนในแหล่งทุนที่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และสร้างงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป

วิทยากรจาก สกว. :

 1. รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล)
 2. ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม (รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์)
  1.  ผู้ประสานงาน ชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์)
  2. ผู้ประสานงาน ชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร )
  3. ผู้ประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (ผศ.ดร. สุวลักษณ์ อัศวสันติ)
 3. ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า (ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช )
  1. ผู้ประสานงาน สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา (ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ )
  2. ผู้ประสานงาน สำนักโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ)
  3. ผู้ประสานงาน สำนักประสานงานชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล (รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา )
  4. ผู้ประสานงาน สำนักประสานงานชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์)

ดำเนินรายการโดย: รศ.ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  กำหนดการ20ก.ย.2561   โครงการ

1.ประวัติ  รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

2.ประวัติ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

3. ประวัติ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช

แผนที่อาคารทวีญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์