การจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ตามแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม สำหรับแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก วช. และ สวทน. ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม (สวนช.) และในฐานะเจ้าภาพกำกับดูแลแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการเสนอขอรับทุนวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งได้กำหนดแนวทางการยื่นเสนอขอรับทุนวิจัย สำหรับแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ในเป้าหมายที่ 1 ดังนี้

1) จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการตามแบบฟอร์ม “ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ”

2) ลงทะเบียนข้อเสนอเชิงหลักการเข้า “ระบบบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ”
ที่เว็บไซต์
https://sti-research.com/login  นักวิจัยศึกษารายละเอียดการกรอกเข้าระบบฯ ได้จากคู่มือการใช้งานระบบฯ และขอรับรหัสหน่วยงานได้ที่ผู้ประสานหน่วยงาน (คุณรัชดา คะดาษ) กำหนดปิดระบบฯ ลงทะเบียนภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 (เวลา 24.00 น.)

3) เมื่อดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ไปที่ E-mail: rdirdk@ku.ac.th  

 การจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ

ปิดรับลงทะเบียนเข้าระบบฯ จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 (เวลา 24.00 น.) เท่านั้น

 

แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการ

 

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก.
(คุณรัชดา คะดาษ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล)
โทร. 1457, 1796, 1943 ต่อ 12 หรือ 025795547