การพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การส่งข้อเสนอการวิจัยอย่างย่อ:

นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยอย่างย่อไปยัง คุณพรชนก: pornchanok@trf.or.th

0-2278-8200 ต่อ 8376, 8354

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท
แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400

เอกสารประกอบการบรรยาย:

การนำเสนอ-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวทางสนับสนุนทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

ภาพการบรรยาย

 

กำหนดการ14ก.ย.61

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การบรรยาย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยรับทราบข้อมูล และนำไปปรับใช้สำหรับการจัดเตรียมข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนในแหล่งทุนที่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และสร้างงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

วิทยากรจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  1. รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
  2. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
  3. รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์
  4. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: โครงการพัฒนาโครงการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , กำหนดการ14ก.ย.61

1.ประวัติ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

2.ประวัติ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช

3.ประวัติ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

QR code เพื่อลงทะเบียน

 

 

QR code ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง