Research University Network : RUN จัดเสวนา “กระทรวงใหม่……โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย”

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดเสวนา “กระทรวงใหม่………..โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสาวนาเรื่อง “กระทรวงใหม่…..โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย” ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์