สวพ.มก. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสำคัญน่ารู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน อย. (กลุ่มประเภทอาหาร)

ปัจจุบันงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์อาหารกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจต่อการมีสุขภาพและรูปลักษณ์ที่ดี อย่างไรก็ดี นักวิจัยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการขอขึ้นทะเบียนเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่มีศักยภาพทางการตลาดหลายชิ้นไม่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากองค์การอาหารและยา (อย) และวางจำหน่ายได้ เนื่องจากนักวิจัยอาจมิได้ตระหนักถึงกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ และข้อมูลจำเป็นทางด้านความปลอดภัยของส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากในการสื่อสารสาระสำคัญและการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการขอขึ้นทะเบียน อย. จึงได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีประสบการณ์มาให้การบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “สาระสำคัญน่ารู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน อย. (กลุ่มประเภทอาหาร)” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่14 กันยายน 2561 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องทวี ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับทราบ หากประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ลงทะเบียน online ได้ที่ link นี้ http://bit.ly/2o3L0DO ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง