การสร้างแอนติบอดีไข้หวัดใหญ่โดยเทคนิคพอลิเมอร์ลอกแบบ

นักวิจัยม.เกษตร พัฒนาเทคนิคการสร้างแอนติบอดีลอกแบบของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการสังเคราะห์แอนติบอดีที่จะนำไปใช้แทนแอนติบอดีจริง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการทดสอบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ของผู้ป่วยจะใช้ตรวจจากแอนติบอดี ซึ่งการจะตรวจหาแอนติบอดีในร่างกายได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยต้องได้รับเชื้อเข้าไปแล้วในระยะเวลาหนึ่ง เพราะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจะสร้างแอนติบอดีเพื่อมาดักจับกับเชื้อโรค ทำให้ไม่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสได้ทันที นอกจากนี้ยังมีความยุ่งยากในเชิงปฏิบัติเพราะมีหลายขั้นตอน และมีข้อจำกัดที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความชำนาญสูงในการตรวจ รวมทั้งยังต้องใช้ระยะเวลานาน และมีราคาค่อนข้างสูง

 

ผศ.ดร.จักร แสงมา อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้คิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จากแอนติบอดีลอกแบบ ที่มีความจำเพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูง สามารถทดสอบหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายขึ้น เพื่อลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการตรวจ รวมทั้งลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก โดยการใช้เทคนิคพอลิเมอร์ลอกแบบ เป็นการพัฒนาแอนติบอดีลอกแบบของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้จะนำไปใช้แทนแอนติบอดีจริง เพื่อใช้ทดสอบการติดเชื้อไวรัส

แอนติบอดีเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่ในการจับกับเชื้อโรคอย่างจำเพาะเจาะจง โดยการจดจำโปรตีนที่ผิวของเชื้อโรคนั้นๆ ซึ่งการจดจำในลักษณะนี้ สามารถทำขึ้นได้โดยใช้เทคนิคพอลิเมอร์ลอกแบบ โดยโมเลกุลของมอนอเมอร์และโมเลกุลแม่แบบ จะสามารถจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบได้เอง ระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ กล่าวคือโมเลกุลของเชื้อโรคซึ่งเป็นโมเลกุลแม่แบบจะถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลของมอนอเมอร์ ก่อนเกิดเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นร่างแห เมื่อปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์เสร็จสมบูรณ์ โมเลกุลแม่แบบจะถูกกำจัดออก พอลิเมอร์ลอกแบบที่ได้จึงมีความสามารถในการจดจำต่อเชื้อโรคนั้น ดังนั้นเทคนิคพอลิเมอร์ลอกแบบนี้ จึงสามารถนำไปสร้างแอนติบอดีพลาสติกของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรือไวรัสไข้หวัดนกได้ ซึ่งในการทดสอบในงานวิจัยครั้งนี้ สามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแอนติบอดีพลาสติกในการจับกับเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ต่างๆได้ ซึ่งคาดว่าเทคนิคพอลิเมอร์ลอกแบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะสามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับประยุกต์ใช้กับการตรวจหาไวรัสและการสร้างแอนติบอดีไวรัสชนิดอื่นๆ ได้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาไวรัสและโรคอื่นต่อไป

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

ผศ.ดร.จักร แสงมา

ที่มาข้อมูล   :    โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.จักร แสงมา

ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง/ผลิตสื่อเผยแพร่ :    วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th