การเสวนาเรื่อง “กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย”

การเสวนาเรื่อง “กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย”

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยาย

กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัย_ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

VDO การเสวนา

Nontri Live กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัย

ภาพ

Click เพื่อดูภาพถ่าย

 

จัดโดย: สำนักงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN; Research University Network) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากร:

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ดำเนินรายการ:

ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการสำนักงาน RUN

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: