นักวิจัย มก. ร่วมโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7

อาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา