เชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อพลังงานสีเขียว

การพัฒนาประเทศ และการเติบโตทางเศรษฐกิจมีพลังงานเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญ แต่การใช้พลังงานจากแหล่งปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติมีแต่จะหมดลงทุกวัน ประเทศไทยไม่สามารถผลิตพลังงานเหล่านี้ได้เองให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ  ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ภาครัฐจึงมีการสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนที่สามารถผลิตขึ้นได้เองภายในประเทศให้มากขึ้น  

การใช้พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นของประเทศไทย ทั้งเพื่อการใช้กันเองในท้องถิ่น หรือการผลิตเพื่อเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำชีวมวลและไม้โตเร็วที่สามารถผลิตได้ในพื้นที่มาใช้ในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

อย่างไรก็ตามการนำชีวมวลมาใช้ประโยชน์ในแง่พลังงานยังมีข้อด้อยเป็นปัญหาบางประการ อาทิ ในเรื่องของพลังงานต่อหน่วยน้ำหนักไม่สูง  มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอและความหนาแน่นต่ำ  ไม่สะดวกในการขนส่ง รวมถึงมีปริมาณไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี และยังไม่สามารถจัดเก็บไว้ได้นานอีกด้วย

ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ และคณะนักวิจัย จากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ BlacK Pellet  เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพอีกประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงดีกว่าไม้พลังงาน ชิ้นไม้สับ (wood chip) และเชื้อเพลิงอัดเม็ด (wood pellet)   โดยพัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานสีเขียวเบื้องต้นอย่างครบวงจร เนื่องจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสถานีฝึกนิสิตที่มีความร่วมมือกับชุมชนอยู่แล้วในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  จึงทำการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ชีวมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อสาธิตและวิจัยการใช้ประโยชน์ชีวมวลเพื่อเป็นพลังงานสีเขียวต่อไป สามารถสร้างงานในชุมชน เพิ่มรายได้ และความมั่นคงทางด้านพลังงานภายในชุมชนเอง

กระบวนการผลิตและคุณสมบัติของ Black Pellet

กระบวนการผลิต Black Pellet ในงานวิจัยนี้ เริ่มจากการนำเศษไม้ยางพารามาเข้าเครื่องสับ  (chipper) ได้ชิ้นไม้สับออกมา แล้วนำไปผ่านเครื่องอบ (dryer)  เพื่อลดความชื้นของชิ้นไม้สับลง จากนั้นชิ้นไม้สับจะถูกส่งเข้าเครื่องTorrefaction Reactor ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น จะได้ชิ้นไม้สับที่มีคุณสมบัติกึ่งไม้กิ่งถ่านออกมา จากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการเดียวกับการผลิต  Wood Pellet/White Pellet คือการบดขนาด ควบคุมความชื้น แล้วอัดให้เป็นเม็ด ทิ้งไว้ให้เย็นตัวลง แล้วบรรจุเพื่อส่งขายต่อไป

จากการประเมินคุณสมบัติทางเชื้อเพลิง พบว่า  Black Pellet ที่ผลิตด้วยกระบวนการดังกล่าว จะมีค่าความร้อน Energy Density ที่สูงกว่า White Pellet ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง มีปริมาณสรระเหยที่น้อยกว่า จึงปลอดภัยในการใช้งานมากกว่า และสามารถจัดเก็บไว้ได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวลต่อการเข้าทำลายของศัตรูเนื้อไม้และไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องความชื้นด้วย

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อพลังงานสีเขียวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จากวัสดุชีวมวลที่มีอยู่ในท้องถิ่น ก่อให้เกิดผลดีในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นทางเลือกของพลังงานทดแทนที่ดีทางหนึ่งที่เหมาะสมกับชุมชนของประเทศไทย

 

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ 

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

“เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0”

เจ้าของผลงาน : ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ และคณะนักวิจัย

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตสื่อเผยแพร่ : วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th