มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0” (The 13th National and International Sripatum University Conference SPUCON2018 on Research and Innovations for Thailand 4.0) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1.-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://spucon.spu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2579 1111 ต่อ 1331