อาจารย์/นักวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนฟุลไบรท์ (Fulbright Thai Visiting Scholar, TVS 2018)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนฟุลไบรท์ (Fulbright Thai Visiting Scholar, TVS 2018)  โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับทุนโปรแกรมเดียวกัน (TVS) จำนวน 3 ท่าน อีกสองท่านคืออาจารย์ที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์ จะเดินทางไปทำวิจัยในมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ไม่เกิน 6 เดือน ที่ Oregon State University ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 28 ธันวาคม 2018 ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของสารที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ amidotransferase ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ เพื่อเป็นการต่อสู้กับวิบัติการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกในขณะนี้