มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561  ในการจัดงานดังกล่าว มีการจัดสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2018/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 3261-63 ต่อ 125