เทคโนโลยีสีเขียว2 : ปุ๋ยนาโนอัจฉริยะ

นักวิจัย ม.เกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนเจลไคโตซานโครงร่างตาข่าย เป็นระบบควบคุมและปลดปล่อยธาตุไนโตรเจน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากพอลิเมอร์

ปุ๋ยไนโตรเจน นับเป็นเคมีเกษตรที่สำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากปุ๋ยไนโตรเจนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์และถ่ายเทพลังงานของพืชนำไปสู่การเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต ปุ๋ยไนโตรเจนจึงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในภาคเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีลดต่ำลงได้โดยง่ายจากการชะล้าง การเสื่อมสลาย และการระเหยไปในสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ จากภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเกษตรโดยการพัฒนาพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ด้วยการใช้ไคโตซานนาโนเจลโครงร่างตาข่ายที่มีคุณสมบัติในการตรึงไอออนของธาตุไนโตรเจน สำหรับใช้เป็นระบบควบคุมการดูดจับและควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยลดการสูญเสียไนโตรเจนไปในสิ่งแวดล้อม และลดอัตราการใช้ปุ๋ยเกินจำเป็น รวมทั้งลดความเป็นพิษต่อพืชและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กระบวนการพอลิเมอไรเซชันด้วยกระบวนการทางรังสี ทำการศึกษาสมบัติของนาโนเจลที่ใช้ในการดักตรึงธาตุไนโตรเจน และการดูดซับน้ำรวมถึงการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจน จนได้พัฒนาเป็นวัสดุนาโนเจลโครงร่างตาข่ายของไคโตซานที่มีคุณสมบัติในการตรึงไอออนของธาตุไนโตรเจนได้เพื่อใช้ในผลิตปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการเกษตร เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดบนหลักการแบบเคมีสีเขียว เนื่องจากการใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นการลดการตกค้างและการสะสมของสารเคมี นับเป็นการพัฒนาเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

“เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0”

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์

ภาควิชาวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียบเรียง/ผลิตสื่อเผยแพร่ : วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th