สวพ.มก.ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาศึกษาดูงาน กระบวนการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.