มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อเสนอแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 ทาง https://www.psued.org/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 7428 9211