รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555

 

ด้านมนุษยศาสตร์ รางวัลระดับดี
ผลงานเรื่อง “แผ่นปลูกพืชบนหลังคา”
โดย
รองศาสตราจารย์ พาสินี สุนากร
รองศาสตราจารย์ทรงกลด จารุสมบัติ
นายรุ่งรดิศ พวงแก้ว
(สาขาปรัชญา)
Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Linkรูปภาพ