ผศ.ดร. ประกิต สุขใย รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 2018

นาโนเซลลูโลสจากชานอ้อย เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และเพิ่มมูลค่าให้กับชานอ้อย
????????????????
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประกิต สุขใย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews#KURDINews

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา