เครื่องปอกเปลือกฝรั่งเพื่อผลิตฝรั่งแช่บ๊วย

เครื่องปอกเปลือกฝรั่งเพื่อผลิตฝรั่งแช่บ๊วย มีคุณสมบัติ ช่วยในเรื่องของการปอกเปลือกฝรั่งได้ 10 ผล / 1 นาที สะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังช่วยทดแทนแรงงานคน สามารถทำได้ตั้งแต่กระบวนการปอกเปลือกฝรั่­ง จนถึงขั้นตอนการแช่น้ำบ๊วย ติดได้ที่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน โทร.0-2561-3482

ผลงานวิจัย: ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง; ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ;
ทีมงานผลิต : วนิดา รัตตมณี ; ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ; พิพัฒน์ พลพันธ์ ;