ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผู้สนใจสามารถดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ไปยังศูนย์นานาชาติสิริธรฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rspg.or.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665

  • รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)