การประชุมระดมสมองเพื่อสร้างเครืองข่ายวิจัยทางโอมิกส์ ด้านการเกษตรและทรัพยากรทางชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมระดมสมองเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยทางโอมิกส์ด้านการเกษตรและทรัพยากรทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 17–18 กรกฎาคม 2561 ห้อง 352 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการระดมสมองนักวิจัยที่ทำงานทางด้านโอมิกส์และชีวสารสนเทศ รวมถึงจีโนมิกส์ เมตาจีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ เมตาโบโลมิกส์ ชีววิทยาเชิงระบบ (system biology) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analysis) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ คำแนะนำ และสร้างสรรค์งานวิจัยพัฒนาเชิงบูรณาการร่วมกันของอาจารย์ และนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเทคโนโลยีโอมิกส์และชีวสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อน และกำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางโอมิกส์ (Centre of Excellence in Omics) แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ อันจะเป็นการสนับสนุนการวิจัยของคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย มก. ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมระดมสมองดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่  https://goo.gl/NfUTaJ  ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561