เครื่องสีข้าวสำหรับชุมชน

เทคโนโลยีของคนไทย ทำการจำลองกระบวนการทำงานของโรงสีข้าว ย่อให้เป็นเครื่องสีข้าวที่มีขนาดเล็กพอเหมาะสำหรับใช้ในระดับชุมชน สะดวกในการเคลื่อนย้ายติดตั้งยังสถานที่ที่ต้องการ สามารถปรับให้เหมาะกับการสีข้าวเปลือกได้หลากหลายสายพันธุ์ตามขนาดรูปร่างลักษณะของสายพันธุ์ข้าว ปรับระดับการสีให้เป็นได้ทั้งข้าวขาว ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือ  มุ่งใช้วัสดุในประเทศเป็นหลัก โดยมีแนวคิดออกแบบพัฒนาเป็นเครื่องสีข้าวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย แต่กว่าจะได้มาเป็นข้าวสาร ต้องนำข้าวเปลือกผ่านกระบวนการแปรรูปโดยโรงสีข้าวหรือเครื่องสีข้าว ดังนั้นเครื่องสีข้าวจึงเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่สำคัญและจำเป็นยิ่งในกระบวนการผลิตข้าวของประเทศ

รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย อาจารย์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องสีข้าว ร่วมกับทีมนักวิจัยในโครงการ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย และออกแบบเครื่องสีข้าวที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และผลผลิตข้าวของเกษตรกรไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  โดยมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชาวนาไทย สามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตข้าวได้อย่างครบวงจร รวมทั้งลดภาวะการขาดดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรด้วย

แนวคิดโดยการจำลองขั้นตอนการทำงานของโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ออกแบบเป็นเครื่องสีข้าวที่มีขนาดพอเหมาะสำหรับใช้ในระดับชุมชน มุ่งสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถรวมกลุ่มกันผลิตข้าวสารได้เองอย่างครบวงจร  เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อสามารถปลูกข้าวและทำการสีข้าวได้เอง เป็นการช่วยลดต้นทุนการแปรรูปข้าวเปลือกที่ไม่ต้องพึ่งการสีข้าวของโรงสีข้าว

ทีมนักวิจัยได้ออกแบบพัฒนาเครื่องสีข้าวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุง ต่อยอดมาหลายรุ่น   ที่นำออกแสดงในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นเครื่องสีข้าวชุมชน ที่มีขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร ความสูง 1.75 เมตร ใช้มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า มีน้ำหนัก 230 กิโลกรัม  สามารถทำการสีข้าวได้ 100 กิโลกรัมข้าวเปลือกในเวลา 1 ชั่วโมง การทำงานของเครื่องจะทำการกะเทาะแกลบโดยใช้ลูกยางขนาด 150X70 มิลิเมตร มีชุดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดข้าวเปลือก มีชุดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง  สามารถปรับระดับการสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร  ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือได้ตามต้องการ โดยแยกข้าวที่สีแล้วออกมาทางช่องลำเลียงข้าว แยกช่องลำลียงแกลบ และรำข้าวออกจากกันอีกต่างหาก

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชนเป็นผลงานวิจัยที่มีศักยภาพใช้งานได้จริงและได้รับการต่อยอดสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว

 

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

“เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0”

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย และคณะผู้วิจัย

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตสื่อเผยแพร่ : วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th