สวพ.มก.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561   ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ทรงเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี และเอก  ปัจจุบันยังทรงศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ของนิสิตหลายคณะ