การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุน สกว. ประจำปี 2562”

ภาพการประชุม: Click เพื่อดูภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

กำหนดการ9ก.ค.61

แบบฟอร์มconceptual proposal

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง สกว. ประจำปี 2562”วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ผู้สนใจพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน สกว. สามารถ   ลงทะเบียน online  หรือ Scan QR code

และเพื่อความรวดเร็วในการให้คำแนะนำต่อข้อเสนอโครงการวิจัยขอให้ นักวิจัยที่สนใจจัดทำ conceptual proposal 1-2 หน้าไปยัง sopida.c@ku.th เพื่อรวบรวมส่งให้กับโค้ชเพื่อให้คำแนะนำในการประชุมต่อไป