สวพ.มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร” ณ จันทบุรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในสังกัดของ สวพ.มก. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะ เชิงสร้างสรรค์สู่ผู้บริหาร เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง รวมถึงความรู้รักสามัคคีของบุคลากรทุกระดับในองค์การที่นำไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน ระหว่างวันที่  29 – 30 มิถุนายน 2561 ณ แหลมสิงห์ แนชเชอรัล บีช รีสอร์ท ตำบลแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี