ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) กำหนดจัด “โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561”  ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ และนักวิจัย ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณาจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ เพื่อให้การพิจารณารับรองจริยธรรมมีมาตรฐานและคุณภาพ และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและนักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อันจะนำไปสู่การเกิดเครือข่ายความร่วมมือการทำงานในที่สุด
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว หรือสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ อีเมล์ walija@kku.ac.th ภายใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้ประสานงานโครงการ นางสาววาลิณี จันทนประเสริฐ โทรศัพท์ 089-714-1177