วช. เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2562 (FY2019) ในสาขา Social Science and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Science (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 กันยายน 2561 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่ http://www.nrct.go.th/ และ https://www.nrms.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2561 2445 ต่อ 207