สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) รวมทั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดทำกรอบวิจัย เพื่อการจัดสรรทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 23 กลุ่มเรื่อง ตามหน่วยบริหารทุน ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 1. ข้าว
 2. ปาล์มน้ำมัน
 3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
 4. สมุนไพรไทย
 5. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
 6. สัตว์เศรษฐกิจ
 7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 1.  ยางพารา
 2.  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
 3.  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 4.  อ้อยและน้ำตาล
 5.  วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 6.  มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
 7.  ประชาคมอาเซียน
 8.  การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 1. มันสำปะหลัง
 2. การคมนาคมขนส่งระบบราง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 1. สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
 4. พลาสติกชีวภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 1. การแพทย์และสาธารณสุข
 2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

 

 1. จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research program) (แบบ คอบช.1ช) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1 ย/1ด) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัยและโครงการเดี่ยว โดยจัดทำข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทย ตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK ) ขนาด 16
 2. ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ในรูปแบบ MS word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว”ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น หากพ้นกำหนด คอบช. จะไม่รับพิจารณา หลังจากนักวิจัยได้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยตามขั้นตอน สมบูรณ์แล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อเสนอการวิจัย โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบ (สำหรับกรณีที่เป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยตามที่ระบุในแผนงาน ให้เย็บรวมกันเป็นชุด)
 3. หลังจากนักวิจัยได้กรอกข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ คอบช.กำหนดและยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ขอให้ดำเนินการดังนี้

3.1 จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นภาษาไทยต้นฉบับ จำนวน 1 ชุดส่งไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการดังนี้

3.1.1 สวพ.มก.จะดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งหน่วยบริหารทุน พร้อมข้อเสนอโครงการในข้อ 3.1 เพื่อนำเสนอรองอธิการบดีลงนาม อนุญาตให้ดำเนินการวิจัยในข้อเสนอการวิจัย สำหรับวิทยาเขตบางเขน ขอให้พิมพ์ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรณีที่อาจารย์/นักวิจัย สังกัดวิทยาเขต ขอให้เป็นอำนาจของรองอธิการบดีวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ 20. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าตามแบบ คอบช.1ช (แผนงานวิจัย) และ/หรือ ในหัวข้อ 24. ตามแบบ คอบช.1ย/1ด (โครงการย่อย)

3.1.2 เมื่อลงนามแล้ว สวพ.มก.จะดำเนินการแจ้งให้อาจารย์/นักวิจัยดำเนินการจัดทำสำเนาเพิ่มอีกจำนวน 9 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และPDF) โดยใช้ font TH SarabunPSK ตัวหนังสือขนาด 16 จำนวน 2 ชุด พร้อมแบบฟอร์มหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ขอให้อาจารย์/นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง หน่วยบริหารทุนตามกลุ่มเรื่องที่เสนอขอรับทุนโดยตรง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.  ดังนี้

                        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน 3) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย 8 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) ยางพารา 2) การบริหารจัดการท่องเที่ยว 3) โลจิกติกส์และโซ่อุปทาน 4) อ้อยและน้ำตาล 5) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  6) มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 7) ประชาคมอาเซียน และ 8) การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกอบด้วย 2 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) มันสำปะหลัง และ 2) การคมนาคมขนส่งระบบราง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย 4 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1) สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายชีวภาพ และ 4) พลาสติกชีวภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย 2 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) การแพทย์และสาธารณสุข และ
2) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศสำนักงานรับข้อเสนอการวิจัย 62 15 มิ.ย.61.pdf
02-หนังสือกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
03-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 62 (แบบ คอบช. 1ช).docx
04-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 62 (แบบ คอบช. 1ค).docx
05-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 62 (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
06-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 62 (แบบ คอบช. 2ค).doc
07-หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ คอบช. 3) (ถ้ามี).doc
08-หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (แบบ คอบช. 4) (ถ้ามี).doc
09-แบบหนังสือนำส่ง.doc
10-รายละเอียดในการจัดส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย 62.pdf
11-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
12-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
13-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
14-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
15-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
16-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
17-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
18-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
19-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf