ขอเชิญชวน ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา รับทราบกิจกรรมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

  1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
  2. การวิจัยด้านสังคม และการศึกษา
  3. การวิจัยด้านการเกษตร
  4. การวิจัยด้านความมั่นคง พลังงาน และเทคโนโลยีสีเขียว
  5. การวิจัยด้านศิลปะ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์
  6. การวิจัยด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน ซึ่งผู้วิจัยสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://researchexpo.nrct.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2561