สำนักงาน กสทช.ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018) โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความทางเว็บไซต์ https://tci-thaijo.org/index.php/NBCT_Journal/index ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2271 0151 ต่อ 3675 และ 3655