สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน ได้แก่

  1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
  2. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562
  3. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โดย สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กรกฎาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2278-8252-60