มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้แนวคิด “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” (The 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft”) ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสมารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.wu.ac.th/en/news/13582 สอบถามโทร. 075-672508-10 หรือ 080-145-1064