รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ได้รับรางวัล KU Research Star

??เขียนงานวิจัยอย่างไร..?? ให้มีคุณภาพ และ
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact สูงๆ ??
. . . . .??รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร??. . . . .
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล KU Research Star
นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามได้ใน #รายการKURDINews#KURDINews

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา