โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. หนังสือคู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ Call for Proposals สามารถสืบค้นรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.inter.mua.go.th หรือที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
  2. หนังสือยืนยันการสนับสนุนโครงการร่วม ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558 โดยมีอธิการบดีเป็นผู้ลงนามนั้น หากข้อเสนอโครงการได้รับคัดเลือกหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าของโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับอาจารย์/นักวิจัยจากสาถบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยของฝรั่งเศส ที่เดินทางมาดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ภายในประเทศไทย
  3. ขอได้โปรดนำส่งโครงการวิจัยร่วม ไทย-ฝรั่งเศส 2557-2558 ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เพื่อกองวิเทศสัมพันธ์จะได้ดำเนินการเสนอให้อธิการบดีลงนาม ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์จะจัดทำสำเนาเอกสารที่อธิการบดีลงนามแล้ว จำนวน 5 ชุด พร้อมหนังสือนำส่งในนามมหาวิทยาลัยเพื่อจัดส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

Download : คู่มือแจงการสมัครร่วมโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส / เอกสารประกอบการยื่นเสนอโครงการ