กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่

  1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
  2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

ผู้สนใจสามารถส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งแบบเสนอโครงการพร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2561 สอบถามโทร. 0 2247 0013 ต่อ 1309-1310