มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความ (Call for paper) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความ (Call for paper) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปครั้งที่ 9 หัวข้อ “การจัดการเรียน การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพ ติดตามรายละเอียดโครงการหรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ เศวตเมธิกุล โทร. 085-491-4241 หรือทาง E-mail: thaige2018@rmutt.ac.th