The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมวิชาการ The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ก้าวหน้าและทันสมัย ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในระดับนานาชาติและยังขับเคลื่อนวารสาร Agriculture and Natural Resources ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้นำทางวิชาการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ตอบสนองสถานภาพมหาวิทยาลัยอันดับที่ 29 ของโลก ในสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ รวมทั้งการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ผ่านการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 การประชาสัมพันธ์วารสาร ANRES ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับนานาชาติ ผลักดันเข้าสู่ฐานข้อมูล ISI

การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยาย 52 คน และผู้เข้าร่วมนำเสนอภาคโปสเตอร์ 180 คน และผู้ร่วมฟังการนำเสนอ 22 คน ได้รับการตอบรับจากบุคลากรทางวิชาการอย่างล้นหลาม

ภาพถ่ายในงาน https://drive.google.com/drive/folders/1vwigm4RAKuZjSllFYrsMjzA0H3PSsEG2?usp=sharing