แสดงความยินดีกับบุคลากร สวพ.มก. ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน – ภายนอก

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สวพ.มก. ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน – ภายนอก จำนวน 8 คน คือ

DSC_0511

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

รางวัลดีเยี่ยม ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ส่วนระบบการโอนเงินทุนวิจัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

 DSC_0516

2. นางสาวยุพดี เผ่าพันธุ์

รางวัล Second prize ภาพถ่ายชื่อ Ocimum pollen

DSC_0517

3. นางสาวอรุชา สาดศรี

รางวัล Third prize ภาพถ่ายชื่อ pollen Bougaincillea

 DSC_0519

4. นางพัชรี อำรุง

รางวัล Honorable Prize ภาพถ่ายชื่อ Rose soil

 DSC_0522

5. นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ

รางวัล Second prize ภาพถ่ายชื่อ The miracle of leaf

 DSC_0512

6. นายธนภูมิ มณีบุญ

รางวัลชนะเลิศ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อผลงาน “ต้นแบบวัสดุอ้างอิงสารพิษเชื้อราซีราลิโนนในข้าวโพด”

รางวัลระดับดี ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ชื่อผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “ KU – AF2:คอลัมน์สำหรับขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์ อะฟลาทอกซิน”

DSC_0525

7. นางสาวนุษรา สินบัวทอง

รางวัลประเภทบุคคล นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผลงานตีพิมพ์เรื่อง “Effect of the solid content on biogas production from Jatropha curcas seed cake”

 DSC_0526

8. นายพงศ์วัฒน์ เกิดโชคชัย

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

DSC_0532