สวพ.มก. จัดโครงการฯ “รวมพลังคนต่าง GEN เพื่อความสำเร็จของ KURDI”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรม “รวมพลังคนต่าง GEN เพื่อความสำเร็จของ KURDI” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชื่นสุมล   บุนนาค  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ดร.สุรีรักษ์   วงษ์ทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของคนหลาย GEN ให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย เพื่อความสำเร็จของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม C901 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ฝ่ายเครื่องมือฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.