มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “อยู่ด้วยกัน : โลกเทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น” ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ trfthailand12@gmail.com