ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

??อะไรคือสิ่งที่ทำให้ ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง
จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ Kasetsart University ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลนักวิจัย?
ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ?? จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา