ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรืองได้รับรางวัลมูลนิธิโทเรฯ

วันนี้เราสามารถผลิตวัสดุอุปกรณ์ป้องกันรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้แล้ว โดยใช้ยางพาราของประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราของประเทศและเพิ่มความปลอดภายให้กับบุคลากรทางการแพทย์

 

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา