สวพ.มก. จัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่น 1/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่น 1/2561 เป็นการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ที่ให้ความเคารพ คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้ารับการวิจัย อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ยอมรับในระดับสากล วิทยากรโดย รศ.ภญ.โสภิต ธรรมอารี และคุณมาลี จิรวงศ์ศรี (ผู้เชี่ยวขาญด้านมาตรฐานอาหาร)

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานวิจัย และการวางแผนดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เป็นสากล และดำเนินการขอรับการพิจารณารับรองได้อย่างถูกต้อง

 

*ทั้งนี้ โครงการอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ยังมีจัดอีกหลายด้านดังนี้

หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 2/2561

หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางค์ รุ่น 1/2561

หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในอาสาสมัครผู้รับการวิจัย กลุ่มเปราะบาง/อ่อนแอ รุ่น 1/2561

หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่น 2/2561

ติดตามรายละเอียดได้ใน  http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=42172