โครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง และตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เพื่อสมัครขอรับการพิจารณารางวัล ดังนี้

 1. รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรอกใบสมัครด้วยการพิมพ์ และส่งไฟล์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .doc ไปที่ E-mail: rdibsy@ku.ac.th
 2. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ พิมพ์ใบสมัครโดยใช้บัญชีและรหัสเครือข่ายนนทรีในการเข้าระบบ

การเสนอขอรับการพิจารณารางวัลทั้ง 2 ประเภท ให้ยื่นใบสมัครและแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ถึงวันพุธที่ 11 เมษายน 2561  เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป

Download เอกสาร/Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ติดต่อสอบถาม
  ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย โทรศัพท์. 0-2561-4640  ภายใน 1459, 1805
  Email. info.rdi@ku.ac.th
  หรือ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
  โทรศัพท์. 0-2579-5547, 0-2561-1985 ภายใน 1457, 1796, 1943 กด 16 , 21
  คุณธีรศักดิ์ สุนทรา และ คุณเรืองรอง ทองตัน
  Email. rditss@ku.ac.th
 • รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ  ติดต่อสอบถาม คุณอรญา ศรีอนันต์
  โทรศัพท์. 0-2579-5547, 0-2561-1985 ภายใน 1457, 1796, 1943 กด 18
  E-mail: rdibsy@ku.ac.th