ประกาศ สกว. เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.trf.or.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0-2278-8251-4
โทรสาร 0-2278-8248
E-mail: poom@trf.or.th